درخواست اعضای هیأت علمی جهت طراحی سوال در نیمسال 4022

همکار محترم با سلام و احترام

از اینکه توضیحات زیر را مطالعه می فرمائید سپاسگزاریم.

باتوجه به ابلاغ بخشنامه جدید ( ابلاغ شده به شماره نامه 45473/3/د مورخ 15/08/1402 به استانها ) طراحی و ویراستاری سوال و الزام آن برای کلیه اعضای محترم هیأت علمی کشور ، لذا کلیه همکاران محترم  علمی جهت  طراحی و ویراستاری سوال  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ( 4022) اطلاعات زیر را تکمیل نمایند، لازم به تأکید است تکمیل این فرم برای کلیه افراد اعم از کسانی که سابقه همکاری دارند و یا تاکنون همکاری نداشته اند ضروری است.

نکته مهم : پس از ثبت اطلاعات درخواستی در صورت نیاز از بانک سوال با شما تماس گرفته می شود و نیاز به تماس همکاران با بانک سوال نمی باشد.  

یاأد آوری شیونامه جدید طراحی و یراستاری سوال به استان ها ارسال شده است.